ایمیل مارکتینگ

Take a break and read all about it

موسامارکتینگ چیست؟
مقالات بازاریابی اینترنتی
علی کشاورز

موسامارکتینگ چیست؟

موسامارکتینگ بر چهار اصل حیاتی بازاریابی اینترنتی یعنی م : موبایل مارکتینگ، و : وب مارکتینگ، س : سوشیال مارکتینگ، و ا : ایمیل مارکتینگ که با جمع اول هر چهار کلمه، موسا مارکتینگ شکل می گیرد. با توجه به تجربه ای که در این چند سال به دست آوردم…

مطالعه بیشتر »